kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach Mońki, dnia 27.10.2010 r.
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A

ASI.3431-21/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 293780-2010 z dnia 2010-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo na odcinku 757,00 m. Zakres robót będzie obejmował: a) wycinkę drzew - 4 szt., b) ustawienie...
Termin składania ofert: 2010-10-04

Mońki: Przebudowa i remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo na odcinku 757,00 m
Numer ogłoszenia: 346856 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293780 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo na odcinku 757,00 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo na odcinku 757,00 m. Zakres robót będzie obejmował: a) wycinkę drzew, b) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x30 - 35,0 m, c) wykonanie robót ziemnych - 164,35 m3, d) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 - 757,00 m, e) wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 - 1 060,50 m2, f) wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8,00 cm - 264,25 m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114132,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69292,70
Oferta z najniższą ceną: 69292,70 / Oferta z najwyższą ceną: 91000,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 8:6 dnia 28.10.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00