kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 20.07.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 -16/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 – 0+727,80”.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 – 0+727,80” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. zo.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 ważne oferty. W kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następująca punktację:

- oferta nr 1 Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S.A., ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów otrzymała 98,06 pkt;

- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. zo.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo otrzymała 100 pkt.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:15 dnia 19.7.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00