kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 09.12.2010 r.
ASI.3431-25/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 364222-2010 z dnia 2010-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A nw. sprzętu komputerowego: 1) serwer - szt. 1; 2) stacja robocza z monitorem - szt. 9; 3) stacja przetwarzania graficznego z...
Termin składania ofert: 2010-11-22
________________________________________
Mońki: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 400956 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 364222 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A nw. sprzętu komputerowego: 1) serwer - szt. 1; 2) stacja robocza z monitorem - szt. 9; 3) stacja przetwarzania graficznego z monitorem - szt. 1; Założenia: - wykonawca dostarczy zamawiającemu fabrycznie nowe urządzenia (rok produkcji nie wcześniej niż z 2010 r.), spełniające wymagania określone w załączniku Nr 2 do SIWZ - Opis techniczny sprzętu komputerowego; - w cenie dostawy wykonawca uwzględni koszty przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawidłowej obsługi dostarczonych urządzeń. Szkolenie odbędzie się u zamawiającego; - wykonawca dokona na swój koszt instalacji i uruchomienia urządzeń u Zamawiającego; - koszty transportu i ubezpieczenia transportu do zamawiającego ponosi wykonawca..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa serwera
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17213,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 22692,00
• Oferta z najniższą ceną: 22692,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38750,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa stacji roboczej z monitorem - szt. 9, Dostawa stacji przetwarzania graficznego z monitorem - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33196,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 37294,18
• Oferta z najniższą ceną: 37294,18 / Oferta z najwyższą ceną: 51037,00
• Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:0 dnia 9.12.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00