kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki dnia 20.12.2010 r.

ASI.3431-24/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 364868-2010 z dnia 2010-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, 2/...
Termin składania ofert: 2010-11-23
________________________________________
Mońki: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 412000 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 364868 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: 1/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, 2/ Oleju napędowego , w ilości do 35 000 l, Paliwo - etylina bezołowiowa 95 oraz olej napędowy muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 ). 3/ Olejów silnikowych: a/ olej do mieszanek paliwowych Orlen oil 2T semisynthetic w ilości do 60 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API TC, - półsyntetyczny, do silników dwusuwowych. b/ olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 600 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej SA, - klasa lepkości SAE przynajmniej 30, c/ olej silnikowy dla diesela Lotos Diesel 15W/D, w ilości do 250 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej CG - 4, - klasa lepkości SAE przynajmniej 15W/40 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców jako przedmiotu dostawy olejów silnikowych równoważnych produktom wymienionym powyżej. Przez produkty równoważne należy rozumieć tylko takie , które odpowiadają wymienionym powyżej pod względem właściwości jakościowych. Zamawiający wymaga aby olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 dostarczano w opakowaniu o max. poj. 20 l, natomiast pozostałe oleje w opakowaniach o max poj. 5 l. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał oleje silnikowe sukcesywnie według zapotrzebowania zamawiającego do Starostwa Powiatowego w Mońkach Wydział Dróg 19-101 Mońki ul. Mickiewicza 52 , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez zamawiającego minimum na 7 dni przed wymaganym terminem dostawy. W celu potwierdzenia , że oferowane oleje silnikowe spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji Wykonawca dołączy do oferty : - opis klasyfikacji oferowanych olejów silnikowych wg wzoru załącznik Nr 4 do SIWZ. 4/ Podane wielkości zapotrzebowania na poszczególne asortymenty ( paliwa i oleje silnikowe) są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.21.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa paliw płynnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL sp. zo. o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 184590,00
• Oferta z najniższą ceną: 184590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 184590,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa olejów silnikowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Platinum Oil Podlaskie Centrum Dystrybucji Sp. z o. o. Grupa Orlen Oil, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5515,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 7462,00
• Oferta z najniższą ceną: 7462,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8527,80
• Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:34 dnia 20.12.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00