kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 12.08.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 -18/10
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 300”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 210 Nr 110, poz. 759), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – do dr krajowej Nr 8 na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 300”. za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. zo.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. W kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następująca punktację:

- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Budowlano – Drogowego „BIALEKO” W. i A. Pietruczuk s.c. Fasty, ul. Dzikowska 4 otrzymała 71,18 pkt;

- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. zo.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo otrzymała 100 pkt;

- oferta nr 3 Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S.A., ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów otrzymała 91,33 pkt;

- oferta nr 4 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 – Pełnomocnik Konsorcjum, TILTRA Przedsiębiorstwo drogowo – Mostowe „Białystok” S. A. 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 – Partner Konsorcjum otrzymała 64,42 pkt


wz. STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:52 dnia 12.8.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00