kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 22.12.2010 r.
ASI.3431-26/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 401298-2010 z dnia 2010-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży...
Termin składania ofert: 2010-12-16 ________________________________________
Mońki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 416908 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 401298 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, - ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki; 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ul. Niepodległości 3, 19-100 Mońki; 3. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki; -ul. Wyzwolenia 24, 19-100 Mońki; 4. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu ,ul. Różana 2, 19-110 Goniądz; 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki; - ul. Szkolna 22, 19-100 Mońki; - ul. Szkolna 23, 19-100 Mońki; -Kołodzież 85, 19-100 Mońki; 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz; 7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy PROMYK w Goniądzu, ul. Pl. 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz; 8. Dom Pomocy Społecznej w Mońkach, ul. PCK 15, 19-100 Mońki; 9. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Mocieszach, Mociesze, 19-124 Jaświły; 10. Powiatowa Pływalnia w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15b, 19-100 Mońki; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). - Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
• SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 10 A, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 141105,00
• Oferta z najniższą ceną: 141105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150816,00
• Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowsk

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:41 dnia 27.12.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00