kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 12.08.2010 r.
Znak pisma: GG.3431 -7/10
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na” Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 210 Nr 110, poz. 759), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe położone na terenie obrębów: miasto Mońki, miasto Goniądz, Ciesze, Jasionóweczka i Kalinówka Kościelna”. za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo GEO – TRANS Dariusz Tomkiewicz, 16-300 Augustów, ul. Ks. Skorupki 10 lok. 6

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na Część 2,4 i 5 wpłynęły 3 ważne oferty oraz na Część 1 i 3 wpłynęły 2 ważne oferty. W kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następująca punktację:

- oferta nr 1 Podlaskiego Biura Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-084 Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 otrzymała:
Część 2 - 56,93pkt;
Część 4 – 38,82 pkt;
Część 5 – 47,44 pkt.
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa GEO – TRANS Dariusz Tomkiewicz 16-300 Augustów, ul. Ks. Skorupki 10 lok.6 otrzymała 100,00 pkt we wszystkich częściach.
- oferta nr 3 firmy Usługi Geodezyjne „UNIT – GEO” Sławomir Jarmoc, 15-628 Białystok, ul. Słoweńska 6 otrzymała:
Część 1 – 71,83 pkt;
Część 2, 3, 4 i 5 – 70,35 pkt


Wz. STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:7 dnia 12.8.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00