kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 22.09.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 19/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego w sezonie 2010/2011”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego w sezonie 2010/2011– część 1 Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego oraz ulic powiatowych w mieście Mońki i Goniądz”,” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
- Oferta Nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 na część 1 zamówienia: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego oraz ulic powiatowych w mieście Mońki i Goniądz


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski
Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:26 dnia 22.9.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00