kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34994-2011 z dnia 2011-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
: I.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego: 1) droga powiatowa Nr 1357B Bobrówka - Kamionka - dr. woj. Nr 671 na odcinku 5,515 km; 2) droga powiatowa...
Termin składania ofert: 2011-03-24

Mońki: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 92868 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34994 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego: 1) droga powiatowa Nr 1357B Bobrówka - Kamionka - dr. woj. Nr 671 na odcinku 5,515 km; 2) droga powiatowa Nr 1386 B Ruda /od. dr. 1385 B/ - kol. Krypno na odcinku 1,25 km; 3) droga powiatowa Nr 1358 B Górnystok - Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku 4,2 km; 4) droga powiatowa Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km; 5) droga powiatowa Nr 1848 B Klewianka /dr 1849 B/ - Piwowary - dr 1417 B na odcinku 3,4 km; 6) droga powiatowa Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 0,72 km; 7) droga powiatowa Nr 1844 B od dr Nr 1363 B /Okrągłe/ - Niewiarowo - gr. gm. na odcinku 1,525 km 8) droga powiatowa Nr 2339 B ul. Południowa w Knyszynie na odcinku 0,7 km Ogólny zakres dokumentacji projektowych - 18,51 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357 B Bobrówka - Kamionka - dr woj. Nr 671 na odcinku 0 + 000 - 5 + 515
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Czesław Klimowicz, ul. Berlinga 34 m. 30, 15-814 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Mariusz Piekarski, ul. Gromadzka 3 m. 5, 15-769 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37900,00
Oferta z najniższą ceną: 37900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 253263,07
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1386 B Ruda /od dr 1385 B/ - kol. Krypno na odcinku 0 + 000 - 1 + 250
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Czesław Klimowicz, ul. Berlinga 34 m. 30, 15-814 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Mariusz Piekarski, ul. Gromadzka 3 m. 5, 15-769 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9750,00
Oferta z najniższą ceną: 9750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63345,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 B Górnystok - Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku 0 + 000 - 4 + 200
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 25.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PUH WEKTOR Ewa Pieczonka, ul. Traugutta 35, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29397,00
Oferta z najniższą ceną: 29397,00 / Oferta z najwyższą ceną: 192874,87
Waluta: PLN.
Część NR: 5   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1848 B Klewianka /dr 1849 B/ - Piwowary - dr 1417 b na odcinku 0 + 000 - 3 + 400
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PUH WEKTOR Ewa Pieczonka, ul. Traugutta 35, 22-400 Zamość, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23370,00
Oferta z najniższą ceną: 23370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 156136,80
Waluta: PLN.
Część NR: 6   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 0 + 000 - 0 + 720
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Krzysztof Święcki, ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9800,00
Oferta z najniższą ceną: 9800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61372,08
Waluta: PLN.
Część NR: 7   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844 B od dr Nr 1363 B /Okrągłe/ - Niewiarowo - gr. gm.na odcinku 0 + 000 - 1 + 525
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Czesław Klimowicz, ul. Berlinga 34 m. 30, 15-814 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Mariusz Piekarski, ul. Gromadzka 3 m. 5, 15-769 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10700,00
Oferta z najniższą ceną: 10700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70031,95
Waluta: PLN.
Część NR: 8   
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2339 B ul. Południowa w Knyszynie na odcinku 0 + 000 - 0 + 700
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Krzysztof Święcki, ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10400,00
Oferta z najniższą ceną: 10400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61372,08
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:59 dnia 29.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00