kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 05.10.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 -21/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę i remont chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757,00 m”.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i remont chodnika we wsi Szpakowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1361 B na odcinku 757,00 m” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ważne oferty. W kryterium „cena” złożone oferty otrzymały następująca punktację:

- oferta nr 1 Firmy drogowej "BBGM" Gryko Kamila, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B otrzymała 76,15 pkt;

- oferta nr 2 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała 100 pkt;

- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowego "Sokolik" Zbigniew Sokolik, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 54 otrzymała 85,46 pkt.STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 11:5 dnia 6.10.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00