kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 04.05.2011 r.

ASI. 272.2.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34518-2011 z dnia 2011-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1.Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać : 1/...
Termin składania ofert: 2011-03-22

Mońki: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach
Numer ogłoszenia: 98466 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34518 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Mońkach. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać : 1/ projekt koncepcyjny budowy sali sportowej oraz przebudowy z nadbudową budynku starej części szkoły 2/ dokumentację projektową na budowę sali sportowej z własnym zapleczem socjalno - dydaktyczno - magazynowym połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, 3/ dokumentację projektową na przebudowę z nadbudową budynku starej części szkoły, 4/ projekt zagospodarowania terenu, 5/ projekt przyłączy: wod-kan, telefonicznego , energetycznego, inne ( w zależności od potrzeb), 6/dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia należy zaprojektować obserwatorium astronomiczne zainstalowane na budynku szkoły objętym przebudową lub na budynku sali sportowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
APA Autorska Pracownia Architektury Małgorzaty Zakrzewskiej, ul. Kondratowicza 4 B m. 18, 03-242 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46740,00
Oferta z najniższą ceną: 46740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145 140,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:55 dnia 4.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00