kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 03.11.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 20/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu”..

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 5 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Podlaskie Centrum Korporacyjne
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:
- oferta Nr 1 złożona przez Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział Operacyjny w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Suraska 3 ,
- oferta Nr 2 złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok,
- oferta Nr 3 złożona przez Bank Spółdzielczy w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 13,
- oferta Nr 4 złożona przez BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Białystok, ul. Warszawska 59, 15-062 Białystok ,
- oferta Nr 5 Banku PEKO S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne , ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Ocenie podlegały cztery oferty.
Oferta Nr 1 otrzymała – 82,27 pkt;
Oferta Nr 2 otrzymała – 89,80 pkt;
Oferta Nr 4 otrzymała – 96,98 pkt;
Oferta Nr 5 otrzymała – 100,00 pkt


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:49 dnia 3.11.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00