kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 05.05.2011 r.

ASI.272.9.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77290-2011 z dnia 2011-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 (w tym krawężniki skośne i najazdowe), w ilości do 1...
Termin składania ofert: 2011-04-22

Mońki: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników
Numer ogłoszenia: 99686 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77290 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 (w tym krawężniki skośne i najazdowe), w ilości do 1 700 szt., 2/ obrzeże chodnikowe 100x20x6, w ilości do 4 600 szt., 3/ obrzeże chodnikowe 100x25x8, w ilości do 200 szt., 4/ płytka chodnikowa 35x35x5 szara, w ilości do 46 000 szt., 5/ kostka brukowa grubości 8 cm szara, w ilości do 350 m2, 6/ kostka brukowa grubości 8 cm (behaton, cegła) kolor (np. czerwony, czarny), w ilości do 1 600 m2, 7/ kostka brukowa grubości 6 cm szara, w ilości do 1 600 m2, 8/ Beton B-10, w ilości do 100 m3. Podane ilości materiałów łącznie z betonem są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać telefonicznie zapotrzebowanie na poszczególne materiały z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały drogowe na plac budowy wskazany przez zamawiającego (teren powiatu monieckiego) w godz. 7:00 - 14:00. Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), - tekstura powierzchni licowej musi być jednorodna w danej partii, - rysy i spękania niedopuszczalne, - plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 226588,00
Oferta z najniższą ceną: 226588,00 / Oferta z najwyższą ceną: 239080,00
Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 12:55 dnia 5.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00