kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach
Rodzaj zamówienia

Dostawy

Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Jarocki (085) 716 21 96
E-mail: Fax:
starostwo@monki.pl (085) 716 29 23
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.monki.pl
Adres profilu nabywcy (URL):


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Nie


CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIEZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 86 poz. 24884 z dnia 30/04/2007

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

81942.10 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług


(b) Dostawy

Kupno


Główne miejsce realizacji dostawy:

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach. Tablice rejestracyjne muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz.U. z 2002 r. Nr 133 poz. 1123 ze zmianami.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające(jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 27.52.00.00-0
Dodatkowe przedmioty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

31/05/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych LISSA
Adres pocztowy
ul. Kręta10 A
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Białystok 15-345 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 7428758
Adres internetowy: Fax:
085 7465533

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 359 480,00

Oferta z najniższą ceną 359 480,00 /Oferta z najwyższą ceną 367 500,00

Waluta PLN
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

NieVI.2) INFORMACJE DODATKOWE
Mońki, dnia 01.06.2006 r. Starosta Powiatu Monieckiego
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:54 dnia 1.6.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00