kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 05.05.2011 r.

ASI.272.6.2011


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 52496-2011 z dnia 2011-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 r. lub w 2011 r. nieużywanego: a) ciągnika w wersji drogowej z nw. wyposażeniem: - ładowacz czołowy fabrycznie nowy (udźwig min. 1800 kg); - czerpak do...
Termin składania ofert: 2011-04-04

Mońki: Dostawa ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 99522 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52496 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 r. lub w 2011. nieużywanego : a)ciągnika w wersji drogowej z nw. wyposażeniem: - ładowacz czołowy fabrycznie nowy (udźwig 1800 kg); - czerpak do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3; - widły do europalet; b) kosiarki bijakowej tylno - bocznej - szt. 1; c) przyczepy rolniczej dwuosiowej trójstronnego wywrotu - szt. 1.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0, 16.31.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   
Nazwa: Dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ROLMEX - MISIUDA Spółka jawna, ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22140,00
Oferta z najniższą ceną: 22140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22140,00
Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:3 dnia 5.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00