kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 27.05.2011 r.

ASI.272.10.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77444-2011 z dnia 2011-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe,...
Termin składania ofert: 2011-04-29

Mońki: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Łękobudy i Słomianka gm. Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali
Numer ogłoszenia: 129746 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77444 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Łękobudy i Słomianka gm. Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brzozówka Folwarczna, Czarnystok, Dobrzyniówka, Górnystok, Jasionóweczka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Folwarczne, Krasne Małe, Krasne Stare, Łękobudy i Słomianka gmina Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia musi posiadać trzy lata gwarancji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski - Lider, ul. Parkowa 14, 15-224 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski Zaświadczenie M.G.P.i B. Nr 11958 - Partner, ul. Żółwia 1, 15-537 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69440,00
Oferta z najniższą ceną: 69440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143000,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 10:12 dnia 27.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00