kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 20.12.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 26/10
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku,
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A.
Uzasadnienie: wybrana oferta jest zgodna z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- cena oferty – 60 %;
- zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%.
Ocenie podlegały 4 ważne oferty:
- oferta nr 1 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34 otrzymała – 86,38 pkt ( kryterium: cena oferty – 59,18 pkt, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 27,20 pkt)
- oferta nr 2 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Warszawska 6 otrzymała – 89,34 pkt ( kryterium: cena oferty – 56,14 pkt, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 33,20 pkt)
- oferta nr 3 Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10 A otrzymała – 91,20 pkt ( kryterium: cena oferty – 60,00 pkt, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 31,20 pkt),
- oferta nr 4 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. Inspektorat w Białymstoku, Punkt Obsługi Klienta w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Osiedle Centrum 7 A otrzymała – 81,31 pkt ( kryterium: cena oferty – 58,51 pkt, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 22,80 pkt)
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:21 dnia 20.12.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00