kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, 27.05.2011 r.


ASI.272.7.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 71934-2011 z dnia 2011-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 r. lub w 2011 r. nieużywanego: a) ciągnika w wersji drogowej z nw. wyposażeniem: - ładowacz czołowy fabrycznie nowy (udźwig min. 1300 kg); - czerpak do...
Termin składania ofert: 2011-04-28

Mońki: Dostawa ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 127516 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71934 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika w wersji drogowej i przyczepy rolniczej dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 r. lub w 2011 r. nieużywanego : a) ciągnika w wersji drogowej szt. 1 z nw. wyposażeniem: - ładowacz czołowy fabrycznie nowy (udźwig min. 1300 kg); - czerpak do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3; - widły do europalet. b) przyczepy rolniczej dwuosiowej trójstronnego wywrotu - szt. 1.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Dostawa ciągnika w wersji drogowej z ładowaczem czołowym o udźwigu min. 1300 kg, czerpakiem do materiałów sypkich o pojemności łyżki pow. 0,7 m3, widłami do euro palet - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
VOLTRANS s. c. Usługi Handlowo - Transportowe Uścinowicz Piotr, Horczak Adam, ul. Wojska Polskiego 70, 19-110 Goniądz, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 255840,00
Oferta z najniższą ceną: 255840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 255840,00
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:15 dnia 27.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00