kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 17.02.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.1.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg” .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

BUDOMOST Sp. zo.o, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %:
- oferta nr 1 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku Sp. zo.o., 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 otrzymała 99,37 pkt;
- oferta nr 2 firmy BUDOMOST Sp. zo.o., Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok otrzymała 100 pkt.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 10:45 dnia 17.2.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00