kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 30.05. 2011 r.

ASI.272.8.2011


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77428-2011 z dnia 2011-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia . 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671...
Termin składania ofert: 2011-05-09

Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Folwarczne - do dr kraj. nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 - 0 + 889,60
Numer ogłoszenia: 132928 - 2011; data zamieszczenia: 27.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77428 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Folwarczne - do dr kraj. nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 - 0 + 889,60.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia . 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398 B od dr woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Folwarczne - do dr kraj. Nr 8 we wsi Nowiny Kasjerskie w km 0 + 000 - 889,60 . Odcinek drogi planowany do przebudowy posiada w stanie istniejącym nawierzchnię żwirową w km 0 + 000 - 0 + 041 i w km 0 + 655 - 0 + 889,60 o szerokości 7,0 - 8,0 m oraz nawierzchnię brukową w km 0 + 041 - 0 + 655. Przebudowa drogi powiatowej będzie polegała na : a) wykonaniu robót rozbiórkowych; b) wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego ; c) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych; d) wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczonym mechanicznie; e) skropieniu warstwy ścieralnej emulsja asfaltową; f) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego , grubość warstwy wiążącej 4,0 cm , grubość warstwy ścieralnej 3,0 cm ; g) ustawieniu krawężników ; h) wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej ; i) ustawieniu obrzeży betonowych. 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) SST - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekt wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 888603,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 721381,35
Oferta z najniższą ceną: 721381,35 / Oferta z najwyższą ceną: 852523,39
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:38 dnia 30.5.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00