kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 13.06.2011 r.


ASI.272.11.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 97158-2011 z dnia 2011-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1.Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B. Charakterystyka obiektu. Most o długości...
Termin składania ofert: 2011-05-16

Mońki: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B
Numer ogłoszenia: 152042 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97158 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B. Zakres prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej: - opracowanie dokumentacji projektowej należy poprzedzić wykonaniem szczegółowego przeglądu technicznego obiektu, niezbędnych badań i ekspertyzy technicznej, z których będzie wynikał stan techniczny poszczególnych elementów. Dokumentacja projektowa przebudowy mostu musi uwzględniać realizację niezbędnych do wykonania prac na obiekcie na podstawie wcześniej sporządzonej ekspertyzy; - w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt koncepcyjny przebudowy mostu na rzece Brzozówce w miejscowości Brzozowa. Projekt koncepcyjny powinien zawierać opisy, przekroje, koszt przebudowy. Projekt koncepcyjny należy przedstawić do zaakceptowania zamawiającemu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
S - BUD Lucjan Sito, Osiedle Wiślana 19/43, 08-530 Dęblin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30750,00
Oferta z najniższą ceną: 30750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109470,00
Waluta: PLN.w/z STAROSTY
mgr Robert Sidorski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:47 dnia 14.6.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00