kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 11.07.2011 r.
ASI.272.12.2011
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 135226-2011 z dnia 2011-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego. Roboty budowlane będą polegały na: a)...
Termin składania ofert: 2011-06-14

Mońki: Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 193144 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135226 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego. Roboty budowlane będą polegały na: a) dociepleniu ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku styropianem gr. 14 cm z wykonaniem nowych wypraw elewacyjnych; b) dociepleniu stropodachów niewentylowanych płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm; c) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; d) rozbiórce istniejącego komina dymowego; e) wymianie istniejącego źródła ciepła (kocioł węglowy) na dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o. i c.w.u.; f) wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3/ Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym, w szczególności następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia labolatoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST; - instrukcje eksploatacyjne. 5/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a. przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b. wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ, c. szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d. projekt budowlano - wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ. 6/ Przez nazwy materiałów budowlanych wskazane w dokumentacji projektowej należy rozumieć, że wskazaniom tym zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych towarzyszą wyrazy lub równoważne o parametrach tych samych lub lepszych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 438349,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 332737,37
Oferta z najniższą ceną: 332737,37 / Oferta z najwyższą ceną: 438701,67
Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 9:59 dnia 12.7.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00