kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 23.08.2011 r.


ASI.272.13.2011


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 198634-2011 z dnia 2011-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 km. Remontem zostaną objęte nw. odcinki dróg: a)Remont drogi powiatowej Nr 2357 B ul....
Termin składania ofert: 2011-08-01

Mońki: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m
Numer ogłoszenia: 251868 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198634 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 898,00 km. Remontem zostaną objęte nw. odcinki dróg: a)Remont drogi powiatowej Nr 2357 B ul. Kościelna w Mońkach - 80,00 m; b) Remont drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Wielkie - Bagno - Starowola - Jasionóweczka (od dr Nr 1410 B do dr Nr 1404B) - 100,00 m; c) Remont drogi powiatowej Nr 1403 B Jasionówka - Kujbiedy - Dobrzyniówka - dr kraj. Nr 8 ( od Jasionówki - do dr Nr 1402 B) - 150 m; d) Remont drogi powiatowej Nr 2621 B ul. Kościuszki w Goniądzu - 250,00 m; e) Remont drogi powiatowej Nr 1416B Mońki - Hornostaje - Jaski - Goniądz ( we wsi Jaski) - 580,00 m; f) Remont drogi powiatowej Nr 1410B od dr 1407 B - Kalinówka Królewska - dr Nr 1354 B - 650 m; g) Remont drogi powiatowej Nr 2340 B ul. Starodworna w Knyszynie - 88,00 m. Roboty remontowe będą polegały na oczyszczeniu, skropieniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszankami asfaltowymi oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek asfaltowych grysowo - żwirowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 385647,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 441837,65
Oferta z najniższą ceną: 441837,65 / Oferta z najwyższą ceną: 599812,54
Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:13 dnia 25.8.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00