kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 30.08.2011 r.

ASI.272.14.2011
Mońki: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 261872 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego koparko - ładowarką i samochodem ciężarowym samowyładowczym 8 - 10 ton.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Świadczenie usług koparko - ładowarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14637,00
Oferta z najniższą ceną: 14637,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14637,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 8-10 ton
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12730,50
Oferta z najniższą ceną: 12730,50 / Oferta z najwyższą ceną: 12730,50
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono 01.04.2011 r. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmował między innymi świadczenie usług koparko - ładowarką, w ilości do 350 godz. oraz świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 8 - 10 ton, w ilości do 300 godz. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu jak również i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidział udzielanie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:29 dnia 7.9.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00