kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 05.10.2011 r.


ASI.272.15.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 279316-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych, na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012 . Łączna długość dróg wynosi 476 km.
Termin składania ofert: 2011-09-19

Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 319208 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279316 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2011/2012. Łączna długość dróg wynosi 476 km..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich z wyłączeniem drogi Nr 1408 B Jaskra - dr woj. Nr 671 na odcinku 1,2 km i drogi Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj. Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km oraz na drogach powiatowych miejskich w mieście Mońki i Goniądz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Roboty Ziemne i Drogowe DROGOMISTRZ Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 366121,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 422247,00
Oferta z najniższą ceną: 422247,00 / Oferta z najwyższą ceną: 422247,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Świadczenie usług odśnieżania i usuwania śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie oraz zamiejskich :dr nr 1408 B Jaskra - dr woj. Nr 671 na odcinku 1,2 km i dr Nr 1406 B /Knyszyn/ od dr kraj Nr 65 - Czechowizna na odcinku 2,4 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32677,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36594,90
Oferta z najniższą ceną: 36594,90 / Oferta z najwyższą ceną: 36594,90
Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:25 dnia 6.10.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00