kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
FORMULARZ ZP-403
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007  Pozycja 114956 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Starostwo Powiatowe


Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Mońki
19-100
podlaskie
Telefon:
Fax:

(085) 716 21 96
(085) 716 29 23


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa i remont dróg powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) nawierzchni z betonu asfaltowego, w ciągu drogi powiatowej nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach, na odcinku 0,29 km, 2) nawierzchni z betonu asfaltowego , w ciągu drogi powiatowej nr 1351B ul. we wsi Dzięciołowo, na odcinku 0,15 km, 3) warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, w ciągu drogi powiatowej nr 1404B we wsi Jasionóweczka, na odcinku 0,265 km , 4) warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, w ciągu drogi powiatowej nr 1407BMońki - Jaświły, na odcinku 0,74 km, 5) warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, w ciągu drogi powiatowej nr 1407B Jaświły - Dolistowo , na odcinku 0,3 km, 6) potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni brukowej, w ciągu drogi powiatowej nr 1350B Mikicin - Jadeszki, na odcinku 0,55 km.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)


Słownik główny
Glówny przedmiot
45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 272568.50   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2371B ul. Wojska Polskiego w Mońkach


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Białystok S.A.


Adres pocztowy:
ul. K. Ciołkowskiego 90


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Białystok
15-516
podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    49562.50

Oferta z najniższą ceną:   49562.50 / Oferta z najwyższą ceną:   97467.50

Waluta:   PLN

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1351B ul. we wsi Dzięciołowo.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Białysto S.A.


Adres pocztowy:
ul. Ciołkowskiego 90


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Białystok
15-516
podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    27450.00

Oferta z najniższą ceną:   27450.00 / Oferta z najwyższą ceną:   53982.00

Waluta:   PLN

CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA Remont drogi powiatowej nr 1404B ul. we wsi Jasionóweczka


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog Sp. z o.o.


Adres pocztowy:
ul. Robotnicza 4


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Grajewo
19-203
podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    40068.00

Oferta z najniższą ceną:   40068.00 / Oferta z najwyższą ceną:   73251.30

Waluta:   PLN

CZĘŚĆ Nr: 4
NAZWA Remont drogi powiatowej nr 1407B Mońki - Jaświły


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Białystok S.A.


Adres pocztowy:
ul. K. Ciołkowskiego 90


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Białystok
15-516
podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    75130.00

Oferta z najniższą ceną:   75130.00 / Oferta z najwyższą ceną:   145254.50

Waluta:   PLN

CZĘŚĆ Nr: 5
NAZWA Remont drogi powiatowej nr 1407B Jaświły - Dolistowo


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Białystok S.A.


Adres pocztowy:
ul. K. Ciołkowskiego 90


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Białystok
15-516
podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    30308.00

Oferta z najniższą ceną:   30308.00 / Oferta z najwyższą ceną:   58595.00

Waluta:   PLN

CZĘŚĆ Nr: 6
NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 B Mikicin - Jadeszki


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   14/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Unidrog


Adres pocztowy:
ul. Robotnicza 4


Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo:
Grajewo
19-203
podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    50050.00

Oferta z najniższą ceną:   50050.00 / Oferta z najwyższą ceną:   57750.00

Waluta:   PLN

Starosta Moniecki
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:38 dnia 17.8.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00