kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 07.12. 2011 r.
GG.2512.6.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 294758-2011 z dnia 2011-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ
Termin składania ofert: 2011-09-30

Mońki: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 411904 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294758 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Monieckiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 217937,60
Oferta z najniższą ceną: 217937,60 / Oferta z najwyższą ceną: 223062,68
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:32 dnia 12.12.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00