kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 15.03. 2012

ASI.272.1.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26886-2012 z dnia 2012-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola -...
Termin składania ofert: 2012-02-20

Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404 B/na odcinku Bagno - Starowola o długości 2,496 km
Numer ogłoszenia: 78292 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26886 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404 B/na odcinku Bagno - Starowola o długości 2,496 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /do drogi powiatowej nr 1404 B/ na odcinku Bagno - Starowola na odcinku o długości 2,496 km. Odcinek drogi planowany do przebudowy w stanie istniejącym posiada w km 0 + 000 - 0 + 431 nawierzchnię brukową o szerokości 4,5 - 5 ,0 m, na pozostałym odcinku w km 0+ 431 - 2 + 496 nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0 - 6,0 m . Przebudowa drogi powiatowej będzie polegała na wykonaniu: a) jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m o grubości warstwy ścieralnej 3,0 cm i warstwy wiążącej 3,0 cm; b) poszerzeń podbudowy, c)uzupełnienia poboczy, d)remontu 4 przepustów, e) oznakowania pionowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe UNIDROG, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1497819,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 910663,80
Oferta z najniższą ceną: 910663,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1182946,13
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:48 dnia 15.3.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00