kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 06.04.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.6.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika w wersji drogowej i osprzętu do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach Część 2: dostawa kosiarki bijakowej tylno – bocznej” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„Rolmex – Misiuda” Spółka jawna, ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego, jest zgodna z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, jako jedyna ważna oferta jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta ww. firmy. Złożona oferta w kryterium cena otrzymała 100,00 pkt.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:14 dnia 6.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00