kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 14.03.2012 r.

ASI.272.2.2012
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26988-2012 z dnia 2012-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)...
Termin składania ofert: 2012-02-13

Mońki: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg
Numer ogłoszenia: 78424 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26988 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65B3PU/RC, w postaci świadczeń cząstkowych (szacunkowa łączna ilość do 30 ton), 2) dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania całorocznych napraw nawierzchni drogowych. Dostawy w postaci świadczeń cząstkowych (szacunkowa łączna ilość do 150 ton) Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość zamówionego materiału poniżej ilości określonych szacunkowo. Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie finansowe lub prawne. Koszt transportu i rozładunku materiałów będących przedmiotem zamówienia będzie ponosić wykonawca. Dostawy materiałów będą odbywały się w postaci świadczeń cząstkowych. Wielkość poszczególnych zamawianych partii według wielkości potrzeb zamawiającego : - emulsja asfaltowa ok. 4 ton jednorazowo, - mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno ok. 20 ton jednorazowo..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POLDIM Spółka Akcyjna, ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 172138,50
Oferta z najniższą ceną: 172138,50 / Oferta z najwyższą ceną: 172507,50
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:51 dnia 15.3.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00