kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 16.04.2012 r.

ASI.272.4.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 70566-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko...
Termin składania ofert: 2012-03-19

Mońki: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 116468 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70566 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt. przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 700 godz., 2/ koparka przedsiębierna - 1 szt.przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 50 godz. , 3/ samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 5 - 6 ton - 1 szt. przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 500 godz., 4/ samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton - 2 szt. przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 500 godz. ogółem dla dwóch jednostek sprzętu. Podane wyżej wielkości zapotrzebowania na usługi sprzętowe są wielkościami szacunkowymi służącymi do określenia szacunkowej wartości zamówienia i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od realnych potrzeb zamawiającego. Zakres świadczonych usług będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Świadczenie usług koparko - ładowarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowek 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67158,00
Oferta z najniższą ceną: 67158,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73158,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Świadczenie usług koparką przedsiębierną
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6765,00
Oferta z najniższą ceną: 6765,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7072,50
Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 5-6 ton
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41820,00
Oferta z najniższą ceną: 41820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42435,00
Waluta: PLN.
Część NR: 4   
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym powyzej 10 ton
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54735,00
Oferta z najniższą ceną: 54735,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67035,00
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:43 dnia 16.4.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00