kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 16.04.2012 r.

ASI.272.6.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87368-2012 z dnia 2012-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę na plac budowy wskazany przez Zamawiającego i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 , w ilości do 5 200...
Termin składania ofert: 2012-04-02

Mońki: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników
Numer ogłoszenia: 116528 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87368 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę na plac budowy wskazany przez Zamawiającego i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych do budowy oraz remontów chodników: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15 , w ilości do 5 200 szt., 2/ płytka chodnikowa 35x35x5 szara, w ilości do 62 000 szt., 3/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare , w ilości do 6 500 szt., 4/ kostka brukowa (wzór cegła) grubość 8 cm kolorowa , w ilości do 4 400 m2, 5/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 kolor, w ilości do 1 200 szt., 6/ kostka brukowa grubość 8 cm behaton brąz, w ilości do 200 m2, 7/obrzeże chodnikowe 100x25x8 szare , w ilości do 50 szt., 8/ kostka brukowa (wzór cegła) grubość 6,0 cm szara, w ilości do 2 000 m2, 9/starobruk grubość 6,0 kolor, w ilości do 1 100 m2 10/ kostka brukowa grubości 8 cm (behaton, szara), w ilości do 200 m2, 11/ beton B 10, w ilości 350 m3 Podane ilości materiałów łącznie z betonem są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 670885,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 562111,50
Oferta z najniższą ceną: 562111,50 / Oferta z najwyższą ceną: 682169,00
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:45 dnia 16.4.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00