kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20.04.2011 r.
ASI.272.4.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2011 r. Część 2: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników” wybrano ponownie najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-100 Mońki, ul. Armii Krajowej 4
Uzasadnienie:
Faktyczne - W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego Część 2 : Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontu chodników" wybrany wykonawca Firma Kaczanowski Jarosław Kaczanowski 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 2 A/25 odstąpił od podpisania umowy.
W związku z powyższym zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą następną w kolejności Nr 1 Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4.
Prawne – zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.


STAROSTA
mgr Joanna KulikowskaAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:19 dnia 20.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00