kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 20.04.2012 r.

ASI.272.5.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 70592-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest: - remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego, - dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników - oczyszczanie rowów przydrożnych. ...
Termin składania ofert: 2012-03-26

Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 124126 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70592 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych oraz oczyszczanie rowów przydrożnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego , dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontu chodników oraz oczyszczanie rowów przydrożnych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 14.21.22.00-2, 14.21.23.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 199260,00
Oferta z najniższą ceną: 199260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 210330,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Dostawa piasku na podsypkę przy remoncie chodników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78474,00
Oferta z najniższą ceną: 78474,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94710,00
Waluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Oczyszczanie rowów przydrożnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78720,00
Oferta z najniższą ceną: 78720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98400,00
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:40 dnia 23.4.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00