kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 28.04.2011 r.
Znak pisma: ASI.272.9.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników” .


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„BUDROMAT” Leszek Kuprel, Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Oferta nr 1 „ABW Superbruk” sp. zo.o. Hryniewicze, gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, skr. poczt. 383, otrzymała - 94,84 pkt.
Oferta nr 2 „BUDROMAT” Leszek Kuprel, Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59, otrzymała - 100,00 pkt.
STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska


Autor: Marzena Kakareko

Opublikowane o godzinie 13:27 dnia 28.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00