kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28.04.2011 r.
ASI.272.3.2011

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km” .

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego Część 4 : Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach na odcinku 1,2 km” wybrano ponownie najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2 A/74, 03 – 454 Warszawa

Uzasadnienie:
Faktyczne - W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego Część 4 : Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach” wybrany wykonawca Inwestor Konin Pracownia Projektowa 62 -510 Konin, ul. Okólna 6 oraz ponownie wybrany wykonawca Krzysztof Święcki ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża odstąpili od podpisania umowy.
W związku z powyższym zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą następną w kolejności Nr 20 Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2 A/74, 03-454 Warszawa, która otrzymała w kryterium cena 76,28 pkt.
Prawne – zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:2 dnia 29.4.2011r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00