kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 25.06.2012 r.

ASI.272.8.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 155634-2012 z dnia 2012-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gmina Knyszyn w...
Termin składania ofert: 2012-05-28

Mońki: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali
Numer ogłoszenia: 135181 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155634 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chobotki, Grądy, Poniklica, Wodziłówka, Kalinówka Kościelna, Knyszyn Zamek, Nowiny Kasjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Wojtówce i Zofiówka gmina Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, ul. Parkowa 14, 15-224 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45580,00
Oferta z najniższą ceną: 45580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95940,00
Waluta: PLN.STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:0 dnia 25.6.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00