kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 29.06.2012 r.

ASI.272.9.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 177344-2012 z dnia 2012-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. 2777 ha 2/ Zamawiający zastrzega, iż rezultat...
Termin składania ofert: 2012-06-11

Mońki: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno
Numer ogłoszenia: 223614 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177344 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Monieckiego w gminach Goniądz, Trzcianne, Jasionówka i Krypno.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. 2777 ha 2/ Zamawiający zastrzega, iż rezultat obliczenia rzeczywistej powierzchni leśnej obrębów objętych zamówieniem dokonany przez Wykonawcę może odbiegać od powierzchni ustalonej przez Zamawiającego z uwagi na stały proces dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków. 3/ Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm./ oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu / Dz. U. Nr 256, poz. 2151/. 4/Pracami terenowymi należy objąć wszystkie lasy należące do indywidualnych właścicieli, wspólnot gruntowych uwidocznione w ewidencji gruntów oraz nie ujęte w tej ewidencji, spełniające kryteria ustawowej definicji lasu. Zamawiający nie dysponuje żadnymi szacunkami dotyczącymi rozbieżności powierzchni lasów ujawnionej w rejestrze, a stanem faktycznym. 5/ Po zakończeniu prac terenowych - z kompleksów leśnych o powierzchni co najmniej 10 ha należy opracować projekt uproszczonego planu urządzenia lasu i złożyć go we właściwym terenowo urzędzie gminy celem wyłożenia do publicznej wiadomości, a po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu opracowanie przedłożyć miejscowemu nadleśniczemu celem zaopiniowania. 6/ Opracowanie należy wykonać dla każdego obrębu osobno w czterech egzemplarzach z podziałem na uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzację stanów lasów. Każdy egzemplarz powinien być oprawiony. Dodatkowo do jednego egzemplarza z każdego obrębu należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie jako wklejkę. 7/ Należy sporządzić wyciągi zadań gospodarczych z uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla poszczególnych właścicieli lasów w jednym egzemplarzu. 8/ Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone będą na 10 lat. 9/Wykonawca na własny koszt zapewni sobie wypisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne oraz inne materiały potrzebne do opracowania dokumentacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82274,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 65880,00
Oferta z najniższą ceną: 65880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77976,00
Waluta: PLN.


STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:2 dnia 2.7.2012r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00