kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 481

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-7/08
Uumowa na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka. GG. 3431 – 4/08
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat. GG. 3431 -4/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-4/08
Formularz ofertyn na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431 –4/08
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka. GG. 3431 –4/08
Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 4/08
Wyjaśnienie treści SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GG.3431-1/08 w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji operatu ewidencji budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali". Nr GG. 3431 – 1/08
Umowa nr GG. 3431 –2/07 na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów miasta Goniądz. GG. 3431 –2/07
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania wraz z załączeniem referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. GG. 3431 -1/08
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454). Nr GG. 3431 –1/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-1/08
Formularz oferty na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431 –1/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 1/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach.
GG.3431-6/07
Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Mońkach (ulice: Wojska Polskiego, Tysiąclecia, Konopnickiej, Wyzwolenia, Zielona, i Al. Niepodległości).
GG. 3431 – 6/07
Formularz oferty na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach (ulice: Wojska Polskiego, Tysiąclecia, Konopnickiej, Wyzwolenia, Zielona i Al. Niepodległości). GG.3431 – 6/07
Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Mońkach. GG. 3431 -6/07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w Mońkach.
Nr GG. 3431 – 6/07
Modyfikacja treści SIWZ dotycząca: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr Au.3400-5/08 w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników". Au.3400-5/08

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00