kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - OSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na budowę kompleksu boisk w Mońkach w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012", Mońki, ul. Tysiąclecia 15
Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wykonanie remontu chodników w ciagach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
Załączniki na wykonanie remontu chodników, w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-6/08
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiru robów. Remont chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-6/08
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu chodników usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-6/08
Załączniki na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.3400-7/08
Szczególowie specyfikacje techniczne wykonania robót (Przebudowa i remont dróg powiatowych.
ASI.3400-7/08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.3400-7/08
Uumowa na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka. GG. 3431 – 4/08
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat. GG. 3431 -4/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-4/08
Formularz ofertyn na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431 –4/08
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka. GG. 3431 –4/08
Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasionówka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Nr GG.3431 – 4/08
Wyjaśnienie treści SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GG.3431-1/08 w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji operatu ewidencji budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali". Nr GG. 3431 – 1/08
Umowa nr GG. 3431 –2/07 na wykonanie robót geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów miasta Goniądz. GG. 3431 –2/07
Wykaz robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania wraz z załączeniem referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. GG. 3431 -1/08
Warunki techniczne modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454). Nr GG. 3431 –1/08
Oświadczenie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Goniądz w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. GG.3431-1/08

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00