kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #2

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRZYDATNE INFORMACJE

 

KONTAKT

Starostwo Powiatowe w Mońkach

tel. 85 727 88 38

fax 85 727 88 30

Aneta Szeszko - a.szeszko@monki.pl

 

PODLASKA TELEWIZJA POZARZĄDOWA

Podlaska Telewizja Pozarządowa to miejsce prezentacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć realizowanych przez organizacje trzeciego sektora z naszego regionu. Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa podlaskiego oraz portal Wrota Podlasia zapraszają do oglądania programu o regionalnych inicjatywach obywatelskich, dobrych praktykach, wolontariacie, aktualnościach i zaproszeniach dla organizacji pozarządowych:
www.tv.wrotapodlasia.pl/index.php?a=movie/show&id=598 .

Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszamy do współtworzenia Podlaskiej Telewizji Pozarządowej oraz działu o organizacjach na portalu Wrota Podlasia. Przysyłajcie nam informacje o własnych przedsięwzięciach, zdjęcia, komunikaty i relacje pod adresem eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl .
Stronę dla organizacji pozarządowych: www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe/ .

 

AKTUALNOŚCI I KONKURSY


Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2021 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2021 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu Zarząd Powiatu w Mońkach podejmując w dniu 10.06.2021 r. uchwałę Nr 149/265/21:

  1. dokonał wyboru oferty Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki na realizację zadań publicznych w roku 2021 z zakresu kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu;
  2. udzielił się Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki dotacji w wysokości do
    25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.

Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a realizatorem zadania.


Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r poz. 1057) w związku z uchwałą
Nr XXI/152/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2021 roku w zakresie kreowania produktów turystycznych charakterystycznych dla powiatu i regionu.

1 Ogłoszenie Otwarty  konkurs ofert 2021 pdf

Załącznik 1 Wzór oferty

Załącznik 2 Wzór sprawozdania


Zarząd Powiatu w Mońkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r poz. 1057) do zgłaszania kandydatów na członkówkomisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Monieckiego w 2021 roku.

2. Ogłoszenie

Formularz Zgłaszania kandydatów

Regulamin Komisji Konkursowej

Karta oceny Formalnej

Karta oceny merytorycznej


Zgodnie z Uchwałą Nr 176/324/18 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 5 września 2018 r. Zarząd Powiatu informuje o konsultacjach projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl, BIP –ie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 5a.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji projektu Programu ustala się na dzień 21.09.2018 r., termin zakończenia konsultacji projektu Programu ustala się na dzień 01.10.2018 r.

3. Forma przeprowadzenia konsultacji:

wyrażenie pisemnej opinii skierowanej do Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 5a.

4. Wydział odpowiedzialny za konsultacje:

Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych,
ul. Słowackiego 5a., tel. 85 727 88 38, osoba do kontaktów: Aneta Szeszko.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Nr 176/324/18.pdf

Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu.rtf

Załącznik Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu.pdf


Organizacjo, sporządź sprawozdanie finansowe!

Każda organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2016 rok najpóźniej do końca marca 2017 roku, a w kolejnych miesiącach wysyła je do różnych urzędów. Przypominamy, jak wywiązać się z tych obowiązków.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to obowiązek wszystkich zarejestrowanych w KRS fundacji, stowarzyszeń (także stowarzyszeń zwykłych, czyli będących w ewidencji starosty, a nie w KRS), klubów sportowych – niezależnie od tego, czym się zajmują i nawet wtedy, jeśli w poprzednim roku nie prowadziły działalności. Z całą pewnością będą chcieli zajrzeć do niego darczyńcy i sponsorzy, żeby ocenić stan finansów organizacji.

Na poniższej infografice znajdują się linki do wzorów sprawozdań finansowych, które odsyłają do aktywnych formularzy w formacie xls dostępnych w serwisie poradnik.ngo.pl.

O rodzajach sprawozdania finansowego czytaj także w PORADNIK.NGO.PL.
Informacja o sprawozdaniu

Źródło: http://poradnik.ngo.pl


 „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie pn. „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej”.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram

Karta zgłoszenia

Źródło: www.rops-bialystok.pl


Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach

Od 20 maja 2016 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Zmiany dotyczą między innymi sposobu powoływania organizacji. Nowelizacja wpływa również na kluby sportowe, które zakładane są i działają jak stowarzyszenia.

W załączeniu przedstawiamy Państwu ustawę i proponowane zmiany, które zaczną obowiązywać od 20 maja 2016 r.

Jak założyć stowarzyszenie po 20 maja 2016 r.

Ponadto więcej informacji na stronie:

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909723.html

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1912290.html

Źródło: http://poradnik.ngo.pl


Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji samorządowej i rządowej - urzędów miast, urzędów marszałkowskich, różnych instytucji), z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej.

Więcej o dotacjach dla organizacji pozarządowych: http://poradnik.ngo.pl/dotacje

Więcej o dotacjach ze środków publicznych: http://poradnik.ngo.pl/dotacje-ze-srodkow-publicznych

Źródło: http://poradnik.ngo.pl


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 - zobacz

Formularz zgłaszania uwag - zobacz

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00