kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #5

Scalenia Gruntów gm. Mońki

PROW Logo

Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki

 

Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory.

 

Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

 

Przewidywane wyniki operacji:

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1196,81 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1056,25 ha
pow. gruntów leśnych: 103,29 ha

 

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory

Beneficjent: Powiat Moniecki

Przyznana pomoc: 8 889 895,53 zł

Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

AKTUALNOŚCI


Dnia 29.10.2018  roku p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach przy udziale geodety wykonawca projektu scalenia na ogólnym zebraniu uczestników scalenia, które odbyło się w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka dokonał następujących czynności:
1) zaznajomił uczestników scalenia z projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia,
2)zaznajomił uczestników scalenia ze szczegółami projektu scalenia opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.03.1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst Dz.U.2018 poz.908) i wyznaczonego na gruncie,
3) poinformował zebranych, że w terminie 14 dni od dnia okazani projektu mogą zgłaszać Staroście Monieckiemu pisemne zastrzeżenia do projektu scalenia oraz zasad objęcia w posiadanie nowo wydzielanych gruntów.


Starosta Moniecki zawiadamia, że 29 października 2018 roku  o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka obędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu Przytulanka i inne.
Związane ono będzie z przeprowadzeniem czynności okazania na gruncie projektu scalenia gruntów wsi: Przytulanka, Ciesze, Rusaki i wybranych działek we wsiach Sikory i Waśki. Okazanie kontynuowane będzie w dniach 10, 11 i 12 października 2018 roku.
Szczegółowy opis zagadnień poruszanych podczas spotkania oraz omówienie dalszych czynności po w/w okazaniu granic, opisano w Obwieszczeniu Starosty Monieckiego nr GG.6622.5.20.2017 z dnia 25 września 2018 roku do pobrania TUTAJ


W dniu 17 lipca 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Przytulance odbyło się spotkanie w sprawie scalenia gruntów na obiekcie „PRZYTULANKA I INNE”. Spotkanie otworzył Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski przekazując następnie głos przedstawicielom Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mońkach, Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz zainteresowani rolnicy i właściciele gruntów objętych scaleniem. Celem spotkania było zaprezentowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek objętych scaleniem, co cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka gmina Mońki odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu ‘Przytulanka i inne’ celem zapoznania ich ze wstępnym projektem rozmieszczenia nowych działek.
W związku z powyższym proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

GG.6622.5.17.2017-2018.06.25-zawiadomienie.pdf


Dnia 06.06.2018  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Przytulanka i inne’ odbioru prac będących realizacją Zadania 8 i 9 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017 roku, Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017 roku i Aneksem nr 3 z dnia 19.02.2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 8.
    1. Obliczenie szacunku w działkach,
    2. Sporządzenie rejestru przed scaleniem,
    3. Indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego gruntów i drzewostanu,
   4. Zebranie życzeń co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów należnych uczestnikom scalenia.
Zadania nr 9.
    1. Sporządzenie pierworysu mapy obszaru scalenia,
    2. Obliczenie powierzchni ogólnej, powierzchni kompleksów oraz wartości kompleksów,
    3. Sporządzenie szkicu rozmieszczenia projektowanych działek w kompleksach (ustawka),
    4. Sporządzenie wykazu potrąceń

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru


Zgodnie z zawiadomieniem Starosty Monieckiego nr GG.6622.5.15.2017 z dnia 20 lutego 2018 roku w dniach od 12 do 16 marca 2018 roku uczestnicy scalenia obiektu ‘Przytulanka i inne’ mogli zapoznać się z powierzchnią i wartością ich gruntów objętych scaleniem oraz zgłosić życzenia co do przyszłej lokalizacji należnych im gruntów.

Przytulanka i inne-protokół z zaznajomienia z wartością-2018-03-12


Starosta Moniecki zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia obiektu ‘Przytulanka i inne’ które odbędzie się 12 marca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka.

Na zebraniu geodeta projektant scalenia
- indywidualnie zapozna uczestników scalenia z powierzchnią i wartością szacunkową ich gruntów,
- zbierze życzenia co do przyszłej lokalizacji należnych im gruntów
- zbierze życzenia o odrębne wydzielenie gruntów będących we współwłasności, o powiększenie lub zmniejszenie obszaru gospodarstwa.

Ponadto powyższe czynności będą kontynuowane w dniach od 13.03.2018r. do 16.03.2018r. w godz. 8:30 do 15:30 w świetlicy wiejski wsi Przytulanka.

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć  w zebraniu osobiści lub przez pełnomocnika.

Upoważnienie do pobrania

Tresć zawiadomienia


Dnia 14.12.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Przytulanka i inne’ odbioru prac będących realizacją Zadania 5, 6 i 7 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.
Odbiór dotyczył:
Zadania nr 5.
    1. Opracowanie projektu ogólnego;
Zadania nr 6.
    1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów,
    2. Przeprowadzenie szacunku porównawczego gruntów i przynależności gruntowych,
    3. Wyłożenie szacunku gruntów na okres 7 dni,
    4. Rozpatrzenie zastrzeżeń do  szacunku,
    5. Podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na szacunek;
Zadania nr 7.
    1. Wytyczenie i pomiar nowych dróg,
    2. Pomiar szczegółów terenowych i granic kompleksów niezbędnych do opracowania projektu szczegółowego

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń

Protokół odbioru -Przytulanka i inne-zadanie 5,6,7.


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Przytulanka i inne”  Starosta Moniecki zwołał w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka na dzień 05 grudnia 2017 roku na godzinę 1100  zebranie w drugim terminie w sprawie podjęcia Uchwały o wyrażeniu zgodny na dokonany szacunek gruntów na obiekcie scaleniowym „Przytulanka i inne”.

Podczas zebrania Uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów. Omówiono również projekt ogólny scalenia.

Protokół-2017.12.05-Przytulanka-11
Uchwała-Przytulanka-Przyjęcie szacunku-2017.12.05


W związku z prowadzonymi przez Starostę Monieckiego pracami scaleniowymi na obiekcie „Przytulanka i inne”  zwołano w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka dnia 05 grudnia 2017 roku na godzinę 1000  zebranie w sprawie podjęcia Uchwały o wyrażeniu zgodny na dokonany szacunek gruntów na obiekcie scaleniowym „Przytulanka i inne”.

Z racji zbyt małej frekwencji wśród uczestników scalenia zebranie zakończyło się bez podjęcia w/w Uchwały.

Protokół-2017.12.05-Przytulanka-10


Protokół z Zebrania z dnia 21 listopada 2017r. które odbyło się w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka w związku z pracami scaleniowymi prowadzonymi na obiekcie ‘Przytulanka i inne’. Zebranie zorganizowano w związku z ogłoszeniem wyników szacunku gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych dla w/w obiektu scaleniowego.Podczas zebrania poinformowano uczestników scalenia o kolejnych czynnościach związanych z szacunkiem gruntów oraz umówiono dokumentację z nią związaną.

Protokół-Przytulanka 21.11.2017


W związku z prowadzonymi na obiekcie scaleniowym ‘Przytulanka i inne’ pracami scaleniowymi Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 05 grudnia  2017r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka zebranie uczestników scalenia w/w obiektu.

Celem zebrania będzie podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych oraz omówienie projektu ogólnego scalenia gruntów.

W przypadku zbyt małej frekwencji zebranie w II terminie wyznaczono na 05 grudnia 2017r. na godzinę  11:00.

Uczestnicy scalenia gruntów mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście, lub poprzez pełnomocnika.
Ze względu na ważną tematykę zebrania wskazany jest udział w nim uczestników scalenia!

Obwieszczenie - Przytulanka 05.12.2017


W związku z prowadzonymi na obiekcie scaleniowym ‘Przytulanka i inne’ pracami scaleniowymi oraz protokolarnym odbiorem dnia 11.10.2017r. dokumentacji sporządzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku Starosta Moniecki Decyzję nr GG.6623.1275.2017 z dnia 06.11.2017r. zaktualizował gleboznawczą klasyfikację gruntów obiektu scaleniowego ‘Przytulanka i inne’
GG.6623.1275.2017-2017.11.06-Decyzja klasyfikacyjna-Przytulanka


W związku z prowadzonymi na obiekcie scaleniowym ‘Przytulanka i inne’ pracami scaleniowymi Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2017r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka zebranie uczestników scalenia w/w obiektu.
Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.
Uczestnicy scalenia gruntów mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście, lub poprzez pełnomocnika.
Ze względu na ważną tematykę zebrania wskazany jest udział w nim uczestników scalenia!
Obwieszczenie – Przytulanka 21.11.2017


Dnia 31.10.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania 4 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac na obiekcie ‘Przytulanka i inne’.
Odbiór dotyczył:
- klasyfikacji gruntów, ogłoszenie zmian, skompletowanie operatów.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.
Protokół odbioru klasyfikacji-Przytulanka-zadanie 4


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Przytulanka i inne”  Starosta Moniecki zwołał w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka na dzień 20 października 2017 roku na godzinę 1100 zebranie w drugim terminie w sprawie określenia w drodze Uchwały zasad szacunku gruntów na obiekcie scaleniowym „Przytulanka i inne”.

Podczas zebrania uczestnicy scalenia ustalili i przegłosowali zasady szacunku gruntów dla obiektu „Przytulanka i inne” i podjęli Uchwałę w tej sprawie.

PROTOKÓŁ GODZ. 11:00, 20.10.2017

UCHWAŁA 20.10.2017


W związku z prowadzonymi przez Starostę Monieckiego pracami scaleniowymi na obiekcie „Przytulanka i inne”  zwołano w świetlicy wiejskiej we wsi  Przytulanka dnia 20 października 2017 roku na godzinę 10:00 zebranie w sprawie określenia w drodze Uchwały zasad szacunku gruntów na obiekcie scaleniowym ‘Przytulanka i inne’.
Z racji zbyt małej frekwencji wśród uczestników scalenia zebranie zakończyło się bez podjęcia w/w Uchwały.

PROTOKÓŁ GODZ. 10:00, 20.10.2017


W związku z pracami scaleniowymi realizowanymi na obiekcie  ‘Przytulanka i inne’ Starosta Moniecki Zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia, które odbędzie się 20.10.2017 roku (piątek) o godzinie 10 00 w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.
Celem zebrania jest podjęcie uchwały określającej zasady szacunku gruntów

Komunikat o zebraniu


Dnia 24.07.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała odbioru prac będących realizacją Zadań nr 2 i 3 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku podpisanym pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac i zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.
Odbiór dotyczył:
- kontroli terenowej;
- wznowienia osnowy, stabilizacji, pomiaru i wykonania opisów topograficznych, wyrównania metodą ścisłą, uzupełnienia szkiców przeglądowych, skompletowania operatu;
- ustalenia granic zewnętrznych obiektu i sporządzenia protokołów granicznych
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

PROTOKÓŁ ODBIORU 24.07.2017r.


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Przytulanka i inne” Komisja do pełnienia funkcji doradczej przy pracach związanych ze scaleniem gruntów na obiekcie  „Przytulanka i inne” dnia 04.07.2017 roku wybrała przewodniczącego komisji.

Protokół z zebrania komisji doradczej 04.07.2017


Obwieszczenia w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sprawa GG.6622.5.6.2017 2016.06.20.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obiekcie „Przytulanka i inne”.  Obwieszczenie zawiera informację o:
1. Podstawie prawnej przeprowadzenia klasyfikacji,
2. Obszarze objętym klasyfikacją,
3. Miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie,
4. Harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji,
5. Imię i nazwisko klasyfikatora.
Dodatkowo zawiera też informację o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu  projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń w okresie ich wyłożenia.

Obwieszczenie do pobrania


 Postanowienia , nr sprawy: GG.6622.5.4.2017 2017.06.02
Postanowienie  Starosty Monieckiego o powołaniu komisji do pełnienie funkcji doradczej podczas szacowania porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Przytulanka i inne”.
Postanowienie do pobrania


 W Zebraniach organizowanych przez Starostę w związku z realizacją prac scaleniowych mogą brać udział Uczestnicy Scalenia, lub też upoważnione przez nich osoby.

Uczestnikami Scalenia są wszyscy właściciele i współwłaściciele działek objętych postępowaniem scaleniowym. Mogą oni upoważniać inne osoby do reprezentowania ich podczas Zebrań i innych prac scaleniowych, np.:
- małżonkowie są wspólnie właścicielami działki, lecz jeden ze współmałżonków nie ma czasu aby uczestniczyć na zebraniu w wyznaczonym terminie. Upoważnia więc drugiego współmałżonka do reprezentowania go podczas Zebrania.
- rodzice przekazali gospodarstwo synowi i teraz to on jest wymieniony jako właściciel w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę. Syn jednak wiedząc o tym, że nie będzie mógł uczestniczyć w Zebraniu upoważnia więc ojca do reprezentowania go na Zebraniu.
Upoważnienie należy przekazywać przedstawicielowi Starostwa na początku Zebrania, podczas wpisywania się na listę obecności.

Na każdym zebraniu należy przedstawiać oddzielne upoważnienie.

Na upoważnieniu trzeba określić konkretnie kogo, do czego i podczas którego zebrania (data) się upoważnia do reprezentowania swoich interesów.

Osoba upoważniona musi podczas Zebrania posiadać ze sobą dowód osobisty, aby możliwe było jej jednoznaczne zidentyfikowanie i porównanie tożsamości z danymi z upoważnienia!

Sugeruje się, aby upoważnienie posiadać w dwu egzemplarzach, z czego jedno przekaże się podczas Zebrania przedstawicielowi Starostwa i pozostanie ono w aktach sprawy scaleniowej, drugi zaś, poświadczony przez pracownika Starostwa, zwrócony zostanie upoważnianej osobie. Dzięki temu zachowają Państwo potwierdzenie tego, że zostali upoważnieni.
Upoważnienie nie jest obowiązkowe, jednak wskazane, jeśli właściciel/współwłaścicieli nie będzie mógł wziąć udziału w Zebraniu. Staroście, jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe zależy jak największej Państwa frekwencji i czynnym udziale w pracach scaleniowych.

UPOWAŻNIENIE do pobrania


Protokół z Zebrania z dnia 21 kwietnia 2017r. które odbyło się w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.
Podczas zebrania:
1) poinformowano uczestników scalenia o sposobie przeprowadzenia scalenia,
2) odczytano Postanowienie Starosty Monieckiego nr GG.6622.5.3.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu ‘Przytulanka i inne’,
3) wyjaśniono zebranym cel, znaczenie wyboru i zakresu działania rady uczestników scalenia wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów.

Protokół z zebrania


Postanowienie Starosty Monieckiego z dnia 18.04.2017r. o wszczęciu
postępowania scaleniowego obiektu ‘Przytulanka i inne’.

Postanowienie z dn. 18.04.2017r.


Starosta Moniecki Zawiadamia o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia obiektu “Przytulanka i inne”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.

Podczas zebrania odczytane będzie Postanowienie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania scaleniowego, wybrana zostanie Rada Uczestników Scalenia oraz omówione będą wolne wnioski.
Z Uwagi na ważny  charakter sprawy obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Wybór oferty

W dniu 10 marca 2017 roku wyłoniono inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych na obiekcie Przytulanka i inne gm. Mońki.

Protokół z postępowania


Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku   – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i prac scaleniowych” do realizacji operacji scalenie gruntów obiektu „Przytulanka i inne” gmina Mońki. Scalenie gruntów obejmuje obręby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki i jedną działkę w obrębie Sikory gmina Mońki o powierzchni ogólnej 1196,8162 ha.

Zapytanie ofertowe

Formularz do pobrania


Dnia 17.01.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:

1)Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek

dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania nr1 etapu prac przygotowawczych wymienionych w Harmonogramie będącym Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku podpisanym pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył wykazu uczestników scalenia gruntów, wykazu rozbieżności pomiędzy stanem wykazanym w Księgach Wieczystych a ewidencją gruntów i budynków, analizę i ocenę materiałów archiwalnych do wyznaczenia osnowy pomiarowej oraz protokoły z badania Ksiąg Wieczystych.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

Zbiorczy wykaz uczestników scalenia

Protokół odbioru prac geodezyjnych - przytulanka etapI

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00