kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #5

Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach

W dniu 22 lipca 2019 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0159/18-00                                 o dofinasowanie projektu pt. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku starej części szkoły, poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropu nad parterem, docieplenie podłogi na gruncie, modernizacja c.o. oraz oświetlenia.

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, redukcję kosztów ogrzewania, która pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych oraz zwiększenia energii w budynku użyteczności publicznej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 520 197,10

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1 083 336,37

Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 436 860,73 zł


W obecnym okresie rozliczeniowym Beneficjent rozstrzygnął postępowanie przetargowe zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia przetargu ASI.272.1.2020 z dnia 15.01.2020 r.) na wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku starej części szkoły.  W dniu 24.02.2020 r.  przeprowadzono wybór oferty i wyłoniono wykonawcę robót – Zakład Remontowo-budowalny Krzysztof Kulbacki , ul. Piękna 2A/18, 19-300 Ełk. W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę na wykonanie ww. robót. Teren budowy przekazano protokołem w dniu 10.03.2020 r.  U Beneficjenta nie przeprowadzono kontroli przez instytucje takie jak np. IZ, NIK, KE, ETO. Beneficjent zgodnie z ,,Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oznacza dokumentację projektową odpowiednimi logotypami. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl utworzył zakładkę, w której zamieszczane są informacje o w/w projekcie.


W obecnym okresie rozliczeniowym Beneficjent w dniu 24.02.2020 r. wyłonił na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły (ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1226550 z dnia 15.01.2020 r.). Beneficjent zgodnie z ,,Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oznacza dokumentację projektową odpowiednimi logotypami.

Nie wystąpiły problemy.

Planowane są roboty budowalne polegające na  przebudowie i termomodernizacji budynku starej części szkoły.

w następujących budynkach:

- Dokumentacja księgowa – budynek Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, pok. 108, 19 – 100 Mońki;

- Dokumentacja związana z zamówieniem publicznym - budynek Starostwa Powiatowego w Mońkach, Al. Niepodległości 3, pok. 16, 19 – 100 Mońki;

- Dokumentacja związana z bieżącą realizacją projektu - budynek Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, pok. 110, 19 – 100 Mońki.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00