kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zmiana ustawy o grach hazardowych z dniem 01.04.2017

Zmiana ustawy o grach hazardowych z dniem 01.04.2017

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2017r. weszła w życie zmiana ustawy o grach hazardowych.
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza m. in. istotne zmiany w zakresie urządzania gier na automatach. Od 1 kwietnia 2017r. tego typu urządzanie gier dopuszczalne będzie:
-    w kasynie gry - po uzyskaniu koncesji udzielanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
-    w salonach gier na automatach - w tym zakresie działalność objęta zostanie monopolem państwa.
Dodatkowo zakazane będzie posiadanie automatów do gier z wyjątkiem:
1)   podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry;
2)   spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;
3)   jednostki badającej, posiadającej upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)   jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawującej nadzór lub uprawnionej do kontroli przestrzegania przepisów o grach hazardowych;
5)   producenta lub dystrybutora automatów do gier posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia dyrektorowi izby administracji skarbowej prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier;
6)   przedsiębiorcy dokonującego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;
7)   przedsiębiorcy dokonującego przewozu automatów do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5.
Zmianie ulegnie również wysokość kar za nielegalne urządzanie gier na automatach. Zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych urządzający gry hazardowe m.in. na automatach do gier bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia podlega karze pieniężnej w wysokości 100 000 zł od każdego automatu. Takiej samej karze podlega posiadacz zależny/samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa i usługowa.
Dodatkowo, zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego urządzanie i prowadzenie m. in. gier na automacie wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Takiej samej karze podlega posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia urzędowych zamknięć.
Uwzględniając powyższe tut. Urząd zwraca się z uprzejmą prośbą aby przy okazji realizacji swoich obowiązków statutowych np. w zakresie wydawania zezwoleń na obrót napojów alkoholowych lub przy zawieraniu umów najmu / dzierżawy lokali, podejmowane były działania informacyjne mające na celu zapobieganie urządzania gier hazardowych wbrew obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisom prawnym. W tym celu przesyłamy w załączeniu komunikat Służby Celno-Skarbowej wydany w związku z nowelizacją ustawy o grach hazardowych.

Broszura informacyjna

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00