kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXII Sesja Rady Powiatu

XXII Sesja Rady Powiatu

XXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbyła się 31 marca 2017 r. według nastepującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XX i Nr XXI.
3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Monieckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
10. Sprawozdanie Komisji Rady Powiatu z działalności za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
12. Wystąpienia zaproszonych gości.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00