kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Powiatowy Urząd Pracy informuje...

Powiatowy Urząd Pracy informuje...

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach informuje, iż w terminie od 04.05.2017 r. do 18.05.2017 r. ponownie uruchamiamy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w sekretariacie PUP w Mońkach do 18.05.2017 r. (czwartek) do godziny 15:30.
 
Aktualny wzór wniosków wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

W 2017 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami:

1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodów;
 
3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 
W przypadku priorytetu 1 decydującym jest przeważający rodzaj działalności określony odpowiednim kodem PKD. Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisanie umowy z PUP!
 
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.
 
Wkładem własnym pracodawcy mogą być wyłącznie koszty kształcenia ustawicznego. Do wkładu własnego nie wlicza się kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, takich jak wynagrodzenie pracowników za czas nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w szkoleniu, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do innej miejscowości niż miejsce pracy, itp.
 
Więcej informacji w siedzibie PUP pok. nr 1., pod numerem telefonu 85 727 87 26 oraz pod ponizszym linkiem:

Dofinansowanie z  KFS

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00