kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Postępowanie scaleniowe - spotkanie w Brzezinach

Postępowanie scaleniowe - spotkanie w Brzezinach

31 maja 2017 roku (środa) o godzinie 12:00 rozpoczęło się w szkole podstawowej we wsi Brzeziny w gm.Trzcianne zebranie organizowane przez Pana Starostę Andrzeja Franciszka Daniszewskiego dotyczące scalenia gruntów wsi Brzeziny.
Na Zebraniu poza licznie zgromadzonymi mieszkańcami wsi tj. uczestnikami postępowania scaleniowego, Starostą Monieckim z pracownikami Starostwa odpowiedzialnymi za prace scaleniowe, zjawili się również m.in. Wójt Gminy Trzcianne Pan Marek Szydłowski z Zastępcą Panem Mirosławem Paniczko oraz Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku (WBG), czyli wykonawcy prac geodezyjnych, Pani Anna Rakieć.
Zebranie dotyczyło odczytania Postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego, co było jednoznaczne z oficjalnym wszczęciem postępowania scaleniowego na obiekcie Brzeziny. Następnie poinformowano zgromadzonych o dotychczas wykonanych pracach oraz planach prac na ten i przyszłe lata, wynikających z harmonogramu prac zawartego w Porozumieniu podpisanym pomiędzy WBG i Starostą Monieckim 23.11.2016 r..
Następnie, po omówieniu tej tematyki, przystąpiono do wyboru Rady Uczestników Scalenia, czyli organu doradczego, który w kolejnych etapach prac będzie brał czynny udział w różnego rodzaju ustaleniach i decyzjach dot. prac scaleniowych na obiekcie ‘Brzeziny’. Wyboru członków Rady dokonali uczestnicy scalenia, a nad organizacją wyborów i ich przebiegiem czuwali pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Ostatnim punktem Zebrania były tzw. wolne wnioski, czyli czas w którym uczestnicy scalenia zadawali pytania dotyczące scalenia przedstawicielom Starostwa Powiatowego, Gminy oraz WBG. Złożona tematyka scalenia wymagała omówienia wielu kwestii od organizacyjnych do czysto technicznych. Szczególne zainteresowanie zebranych budziły głównie kwestie możliwych regulacji działek przy okazji prac scaleniowych oraz budowa i przebudowa dróg czyli zagospodarowanie poscaleniowe.

Pawel Żak, Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Fot. Rafal Supiński

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00