kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje...

Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje...
Mońki, dnia 3.11.2006 r.
Nr GG. 3431 – 8/06

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5a w pokoju Nr 10 w terminie od dnia 27 listopada 2006 roku do dnia 14 grudnia 2006 roku w godzinach od 8.00 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo – kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego miasta Mońki położonego w jednostce ewidencyjnej miasto Mońki.

Dokumentacja tego projektu, składa się z:
1. rejestru budynków
2. rejestru lokali
3. kartotek budynków
4. kartotek lokali
5. mapy ewidencyjnej

i opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U.Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00