kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Spotkanie Zarządu Powiatu z przedstawicielami gmin

Spotkanie Zarządu Powiatu z przedstawicielami gmin

W dniu 24 stycznia 2007r. na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Mońkach z burmistrzami, wójtami i przedstawicielami gmin Powiatu Monieckiego dotyczące strategii rozwoju powiatu oraz przeznaczenia środków na remonty i utrzymanie dróg powiatowych.

Przedstawiona została koncepcja powstania Strategii Rozwoju Powiatu Monieckiego do 2020 roku. Opracowanie Strategii jest próba połączenia celów strategicznych i działań gmin oraz zadań powiatu w odniesieniu do krajowych i wojewódzkich strategicznych dokumentów planistycznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-20013 (Narodowej Strategii Spójności) i Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Podstawowymi zadaniami strategii rozwoju jest: analiza i ocena aktualnej sytuacji, identyfikacja problemów, stworzenie podstaw do wytyczenia perspektywicznych kierunków działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu poprzez zoptymalizowanie wykorzystania środków finansowych, stymulowania lokalnej gospodarki i tworzenia warunków dla inwestycji kapitału lokalnego i zewnętrznego.

Poniżej przedstawiamy wstępny plan tworzenia Strategii, której ukończenie planowane jest w maju 2007r.:
Etap I - opracowanie podstawowych informacji o powiecie, charakterystyka poszczególnych gmin;
Etap II - ocena sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z pełną statystyką opartą na danych GUS, oraz danymi z poszczególnych gmin;
Etap III - wypracowanie Analizy SWOT czyli określenie mocnych i słabych stron powiatu, szans rozwoju i zagrożeń dla powiatu;
Etap IV - określenie misji, celów i priorytetów rozwoju powiatu.

Przy tworzeniu tego ważnego dokumentu planistycznego zastosowana zostanie metoda partnerska i zaangażowane zostaną w proces jej tworzenia oraz planowania wszystkie jednostki samorządowe i organizacje z terenu Powiatu Monieckiego.

Po zakończeniu każdego etapu planowana jest dyskusja i konsultacje z wszystkimi podmiotami ujętymi w Strategii i zaangażowanymi w proces jej tworzenia.

Kolejnym punktem spotkania był podział środków z budżetu powiatu na modernizacje i remonty dróg powiatowych znajdujących się na terenie poszczególnych gmin. Ustalono, iż podział 700 tys. zł będzie odbywał się wg. wskaźnika uwzględniającego w 80% - długość dróg powiatowych na terenie gminy i w 20% - liczbę mieszkańców gminy.

Połowę środków przypadających na gminę Zarząd przeznaczy na modernizację i remonty dróg powiatowych w tej gminie bezwarunkowo. Natomiast drugą połowę przypadającą na gminę przeznaczy w całości lub części, w kwocie równej wydatkom poniesionym przez gminę na powyższe cele. Środki pozostałe w wyniku mniejszego zaangażowania finansowego gmin Zarząd rozdysponuje, stosując powyższy warunek, na inwestycje drogowe w innych gminach.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00