kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Informacja o realizacji projektu unijnego

Informacja o realizacji projektu unijnego

19 września 2006 r. została zawarta umowa Nr Z/2.20/II/2.2.1/86/06/U/86/06 pomiędzy Powiatem Monieckim a Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowaniu projektu "Wsparcie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w powiecie monieckim w roku szkolnym 2006/2007" na kwotę 70.000 zł.

We wrześniu 2006 r. Starostwo Powiatowe ogłosiło nabór wniosków. Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Goniądzu (włączonych w realizację projektu) przeprowadzono akcję promocyjną o możliwości otrzymania stypendium.

W trakcie rekrutacji uczniowie z ww. Zespołów Szkół złożyli 110 wniosków o przyznanie stypendium.

W dniu 26 października 2006 r. Międzyszkolna Komisja ds. Przyznawania Stypendiów powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego przyznała stypendia 67 uczniom: 37 dziewczętom i 30 chłopcom. Każdemu z uczniów stypendium udzielone zostało na okres 10 miesięcy, a miesięczna kwota stypendium wynosi 100 zł. Podstawowym kryterium przyznania stypendium był miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny osiągnięty w 2005 r. Uczniowie, którym Międzyszkolna Komisja nie przydzieliła stypendium z powodu wyczerpania się środków finansowych zostali umieszczeni na liście rezerwowej. W okresie od września 2006 r. do lutego 2007 r. Projektodawca dokonał wypłaty stypendium dla uczniów w łącznej wysokości 40200 zł.

Ponadto Projektodawca złożył w styczniu 2007 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – jako Instytycji Wdrażającej – sprawozdania z realizacji ww. projektu: kwartalne za II półrocze 2006 r. i roczne za 2006 r. oraz wniosek o płatność pośrednią (rozliczający otrzymaną w 2006 r. I transzę dotacji).

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00